مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه .

مشاوره پایان نامه

عنوان پروژه:جداسازي برش بنزين از نفت خام با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني

در اين پايان نامه مطالعاتي آزمايشگاهي در زمينه سينتيك استخراج هيدروكربنهاي مختلف از نفت خام با استفاده از گاز دي اكسيد كربن فوق بحراني انجام شده است. پارامترهاي موثر در اين آزمايشات دما  و فشار و حجم نفت خام اوليه مورد استخراج و همچنين دبي گاز مصرفي بوده است كه اين پارامتر در طول آزمايش به صورت ديناميك ثبت و در نظر گرفته شده است. طراحي اوليه آزمايش ها با استفاده از نرم افزار  انجام شده است تا بهترين فضاي نمونه گيري حاصل گردد و در انتها نتايج توسط شبكه عصبي مدل سازي شده است. همانطور كه ميدانيم دما و فشار دو پارامتر موثر درقدرت جداسازي دي اكسيد كربن فوق بحراني مي باشد به طوري كه رابطه فشار با قدرت حلاليت سيال فوق بحران رابطهاي مستقيم ميباشد بدين معني كه با افزايش فشار عملياتي مي توان به برشهاي سنگين تري دست يافت. در مورد دما اين مساله كمي پيچيده تر مي باشد به گونهاي كه افزايش دمايك تاثير منفي بر روي قدرت حلاليت سيال فوق بحراني دارد ولي از منظر ديگر ميتواند تاثيري مثبت در افزايش فراريت اجزاي نفت خام داشته باشد و باعث شود كه هيدروكربنهاي سنگين تر راحت تر از مخلوط نفت خام جدا شود. نتايج آزمايشات نشان ميدهد كه در دماهاي پايين در محدوده آزمايش تاثير كاهش حلايت سيال فوق بحراني به دليل كاهشي دانسيته بر اثر افزايش فراريت غلبه مي كند و در دماهاي بالاتر در محدوده آزمايش اثر افزايش فراريت اجزا با افزايش دما بر ماهيت هيدروكربن هاي استخراج شده موثرتر مي باشد به گونهاي كه افزايش دما در دماهاي بالاتر از ۵۵ درجه سانتي گراد بسته به فشار عملياتي مي تواند سبب شود كه، اجزاي سنگين تر نيز مجال جدا شدن از مخلوط نفت خام را بيابند. در مورد اثر دبي گاز مصرفي و حجم نفت خام بارگذاري شده بر سينتيك استخراج نتايج آزمايشات نشان ميدهد كه كاهش دبي گاز مصرفي و افزايش حجم نفت خام بارگذاري شده باعث ميشود كه سيال فوق بحرانيزمان تماسي بيشتري را با مخلوط نفت خام داشته باشد كه اين سبب ميشود جداسازي تا حد تعادل ترموديناميكي پيش رود و متعاقب آن نمونه هاي استخراجي سنگين تر شوند زيرا اجزاي سنگين تر كه نياز به زمان دارند تا وارد فاز سيال فوق بحراني شوند فرصت كافي را براي انتقال جرم بيابند، فصل اول پايان نامه حاضر به كلياتي مختصر در مورد نفت خام اختصاص داده شده است و در فصل دوم نيز به بيان مفهوم استخراج فوق بحراني و نيز كارهايي كه تاكنون در زمينه استخراج فوق بحراني مخلوطهاي نفتي و همچنين مطالعات انجام شده بر روي سينتيك استخراج فوق بحراني مي پردازيم.فصل سوم در مورد تكنيكهاي آزمايشگاهي استخراج فوق بحراني ونيز طراحي آزمايشات مي باشد و در فصل چهارم به بررسي مدلهاي موجود و بيان مدل شبكه عصبي پرداخته ايم. همچنين نتايج حاصل از بررسي تاثير پارامترهاي آزمايش بر روي سينتيك استخراج و همچنين مقايسه مدلهاي موجود با نتايج آزمايشگاهي در فصل پنجم گنجانده شده است.

منبع:انجام پايان نامه مهندسي شيمي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: :: توسط:احمد دلیر موضوع:

عنوان پروژه:اندازه گيري عملكرد فرايند نگهداري و تعميرات راه آهن مسافري ايران

چكيده:اندازه گيري عملكرد و اطلاعات آن مديران را قادر مي سازد تا فرآيندهايشان را به شكل بهتري كنترل و مديريت كنند. به دليل نقش اساسي كه فرآيند «نگهداري و تعمير (نت) ناوگان» به عنوان يك فرآيند پشتيباني مهم در قابليت اطمينان، ايمني و كيفيت ارائه خدمات در حمل ونقل ريلي مسافري دارد، اين پايان نامه قصد دارد اندازه گيري عملكرد آن را مورد مطالعه قرار دهد. هدف و دامنه اين كار پژوهشي عبارت است از مطالعه مفهوم و آخرين پيشرفتها در حوزه اندازه گيري عملكرد با نگاه ويژه به نت؛ مطالعه و بحث در خصوص موضوعات و چالشهاي مرتبط؛ مطالعه و تحليل فعاليتهاي جاري در فرآيند نت راه آهن مسافري ايران (شركت قطارهاي مسافري رجا) و نيز معيارهاي عملكردي موجود آن؛ و تعيين و پيشنهاد معيارهاي عملكردي براي بهبود سيستم اندازه گيري عملكرد نت. در اين پژوهشي، مفاهيم و واژههاي گوناگون مرتبط با اندازه گيري عملكرد نت، مانند «اندازه گيري عملكرد»، «معيار عملكرد»، «اندازه گيري عملكرد نت» و «معيار عملكرد نت» تعريف شده و مورد بحث قرار مي گيرد. به علاوه، با نگاهي اجمالي به چهارچوبهاي مختلف «اندازه گيري عملكرد» و «اندازه گيري عملكرد نت»، موضوعات و چالشهاي مرتبط با «اندازه گيري عملكرد نت» مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. سپس، به منظور ايجاد تصويري واضح از فعاليتهاي جاري در محيط صنعتي تحت بررسي، به ويژه فرآيند نت آن، شركت به اختصار معرفي شده، فرآيندهاي كاري آن با تمركز ويژه برنت ترسيم مي گردد. فرآيند نت ناوگان رجاء و معيارهاي عملكرد فعلي آن مطالعه، درك و مستند مي شود تا براي ايجاد بهبود مورد تحليل قرار گيرد. علاوه بر اين، به منظور دستيابي به شناخت بهتر از اهداف و استراتژيهاي ارجاع فرآيند نت، عوامل موفقيت و مهمترين مشكلات آن، و نيز معيارهاي عملكرد فعلي آن، همچنين ميزان آگاهي كاركنان كليدي از آنها، برخي از پرسنل كليدي مرتبط با نت مورد مصاحبه قرار گرفتند. در نهايت، بر اساس شناخت به دست آمده و نتايج حاصل از تحليل مصاحبه ها، و با اتخاذ يك چهارچوب مناسب به عنوان راهنما، مجموعه اي از معيارهاي عملكردي نت پيشنهاد شده اند تا مورد استفاده قرار گيرند.

منبع:انجام پايان نامه مهندسي صنايع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: :: توسط:احمد دلیر موضوع:

عنوان پروژه:بررسي رفتار ديوار برشي بتني مسلح با آماتورهاي هوشمند

چكيده:در سالهاي اخير ايده طراحي و ساخت سازههاي هوشمند به واقعيت نزديك تر شده است و مهندسين عمران با كمك علم متالوژي توانستهاند به مصالح سازهاي نويني دست يابند كه قادرند در شرايط مختلف از خود خواص فيزيكي از پيش تعيين شده اي نشان دهند.مواد سازهاي مورد استفاده در اين پايان نامه تركيبي از الياژهاي نيكل و تيتانيم هستند كه تحت سيكل هاي بارگذاري و بار برداري حتي پس از گذشتن از ناحيه تسليم از خود كرنش پسماند ناچيزي نشان مي دهند. اين گونه مصالح قادرند پس از تغيير شكل پلاستيك و گذشتن از حد تسليم با گذشت زمان به كرنش صفر برساند و در حقيقت در سازه نيروهاي بازسازي كننده اي ايجاد مي كنند كه مي تواند منجر به بسته شدن تركهاي ايجاد شده در ديوار برشي پس از اعمال بارهاي سيكلي مي گردد و در نتيجه اين سازهها مي توانند بعد از زلزله نيز كاربري خود را حفظ كنند. با به كار بردن نسبتهاي مختلفي از آرماتورهايSMA بطور مورب در ديوار برشي و كاهش درصد آرماتورهاي فولادي ميتوان حالت بهينه ايي جهت استفاده از آرماتورهاي هوشمند در ديوار برشي به دست آورد. با ساخت مدل المان محدود ديوار برشي در نرم افزار ANSYS و بارگذاري سيكلي جانبي، تاثير اين آرماتورها بر جابجايي پسماند. سختي جانبي، حداكثر نيروي برش پايه و ميزان ظرفيت اتلاف انرژي ديوار برشي مورد بررسي قرار مي گيرد. در انتها مقايسه اي بين كاربرد ميلههاي مهاريSMA به عنوان سيستم مهاربند خارجي و آرماتورهاي SMA در ديوار برشي بتني كوتاه تحت بارگذاري سيكلي متناوب صورت گرفته است.

منبع:انجام پايان نامه مهندسي عمران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: :: توسط:احمد دلیر موضوع:

عنوان پروژه:ارايه يك راهكار تركيبي جهت تامين امنيت داده در رايانش ابري

چكيده:اينترنت، از ابتداي آغاز كار خود تاكنون، دستخوش تحولات فراواني شده است كه بعضي از آنها موجب تغيير شيوه زندگي بشر در چند دهه اخيرشده است. يكي از جديدترين تغييرات در نحوه كاركرد اينترنت، با معرفي رايانش ابري صورت پذيرفته است. اين فناوري جديد به دليل ويژگيهايش به سرعت محبوب شده است چرا كه در رايانش ابري همه نوع امكانات به كاربران، به عنوان يك سرويس ارائه شده است. طبيعتاً هر تغيير و مفهوم جديدي در دنياي فناوري، مزايا و مشكلات و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. بهره گيري از رايانش ابري نيز از اين قاعده مستثني نيست. از جمله مزاياي رايانش ابري ميتوان به عدم محدوديت مكاني و زماني، اشتراك گذاري ساده منابع و همچنين كاهش هزينه هاي سرمايهاي و عملياتي اشاره كرد. چرا كه در واقع رايانش ابري به صورت پويا منابع مقياس پذيري را به عنوان سرويس بر روي اينترنت ارائه مي دهد و همچنين چالشهاي فراواني را پيش روي صاحبنظران اين حوزه قرار داده است كه از آن جمله ميتوان به مواردي نظير: امنيت داده ها و يا حفظ حريم خصوصي ميباشد. صرف نظر از تمامي تبليغات موجود در خصوص ابر، مشتريان اوليه هنوز نسبت به قرار دادن تجارت خود در محيط ابري، بي ميل هستند. امنيت، يكي از مباحث اصلي مي باشد كه رشد پردازش ابري را كاهش مي دهد و پيچيدگي هاي مربوط به حريم داده ها و حفاظت اطلاعات، مواردي هستند كه هم چنان براي بازار پردازش ابري، مزاحمت ايجاد مي نمايند. ظهور يك مدل پيشرفته نبايد كارايي ها و قابليت هاي مورد نياز فعلي در مدل كنوني را مورد مصالحه و تغيير قرار دهد. يك مدل جديد كه هدف آن، ارتقاي ويژگي هاي مدل فعلي باشد، نبايد ساير ويژگي هاي مهم و قابل توجه مدل حاضر را به خطر انداخته و تهديد نمايد. هنگامي كه تكنولوژي موجود در محيط ابر بكار گرفته مي شود، ساختار ابر چنين تهديد هايي را در خصوص امنيت اين تكنولوژي ها مطرح مي سازد. كاربران سرويس ابري مي بايست نسبت به درك خطرات مربوط به تخلفات داده اي در اين محيط جديد، آگاه و هوشيار باشند. معمولا، جهت تامين امنيت و محرمانگي؛ داده هاي كاربر با استفاده از الگوريتمهاي مختلف رمزنگاري در برابر مزاحمان محافظت مي شوند. از اين روش نيز در محيط محاسبات ابري استفاده شده است. اما زمانيكه خدمات متعدد بطور همزمان براي انجام وظايفي از جمله تركيب عملكردها استفاده مي شوند، قابليت اطمينان تضمين نمي شود.بعنوان نمونه هنگاميكه بيش از چند پلتفرم ابري بين چندين كلاينت مشترك هستند، اگر برنامه بدافزاري بر سرويس استفاده شده توسط ساير كلاينتان تاثير بگذارد، بر محيط استفاده شده توسط سايرين نيز تاثير مي گذارد. جامعيت، در دسترس بودن و محرمانه بودن ريسك هاي امنيتي مشتركي براي رايانش ابري هستند. در اين سيستم، حملات را مي توان به دو نوع تقسيم بندي كرد. حملات مهاجمان داخلي و خارجي. حملات داخلي از نوعي است كه مهاجم ميخواهد به شبكه دسترسي پيدا كند و فعاليت هاي آن را يا با اطلاع از پسورد يا اطلاعات احراز هويت يا دستيابي به كنترل ماشين هاي مجازي؛ مختل نمايد. در حاليكه در حملات خارجي، هدف مهاجمان گسترش اطلاعات جعلي مسيريابي يا مختل كردن گره ها جهت ارائه خدمات است. نفوذگر داخلي خطرناك تر از خارجي است.بعلت فقدان سياست هاي امنيتي مناسب، شركت هاي تجاري بسياري محيط رايانش ابري را مناسب براي كسب و كار خود نمي دانند. اين تحقيق براي تاكيد بر امنيت ابري و مسائل مربوط به حفظ حريم خصوصي انجام مي گيرد و عمدتا بر جنبه  امنيت داده ها در رايانش ابري متمركز مي شود؛ بدين صورت كه يك روش تركيبي ارايه ميگردد كه مي‌تواند به طور بهينه و موثر داده‌ها را از ابتدا تا انتها ( يعني از مالك به ابر و سپس به سمت كاربر) محافظت نمايد. در راهكار تركيبي ارايه شده براي حفاظت داده‌ها معيارهاي گوناگوني مانند كدگذاري 128 بيتي SSL را به همراه MAC (رمز تصديق پيام) جهت  بررسي  يكپارچگي داده‌ها استفاده شده است.

منبع:انجام پايان نامه مهندسي كامپيوتر


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: :: توسط:احمد دلیر موضوع:

عنوان پروژه:بررسي نظري و تجربي ناپايداري هاي سطح تماس در جريان چگال حاوي ذرات

چكيده: جريان چگال هنگامي ايجاد مي شود كه يك سيال با چگالي متفاوت درون سيالي ديگر به حركت درآيد. اين جريانها جزو جريانهاي برشي داراي لايه بندي هستند و يكي از عوامل اصلي فرسايش و انتقال رسوب در رودخانه ها، درياها و اقيانوسها هستند. اختلاف چگالي عامل اصلي حركت اين گونه جريانهاست كه مي تواند براثر ذرات معلق، مواد شيميايي، مواد محلول و اختلاف درجه حرارت باشد. ناپايداري سطح تماسي در جريانهاي چگال مشاهده مي شود و برروي پديدههايي مثل نرخ درون آميختگي و ميزان اختلاط تأثيرگذار است. دو نوع ناپايداري در سطح تماس اين جريانها ديده مي شود، ناپايداريهاي كلوين-هلمهلتز و هلمبو پارامترهاي تعيين كننده در نوع ناپايداري عدد ريچاردسون موضعي(J) و نسبتا ضخامت لايهٔ برشي به لايهٔ چگالي (R) است. تحقيق حاضر به بررسي تئوري و تجربي ناپايداري سطح تماسي در جريان چگالي حاوي ذرات پرداخته است. با استفاده از تحليل پايداري خطي در دو ديدگاه زماني و مكاني اثر پارامترهاي مختلف برروي ناپايداري جريان، مطالعه شده است؛ در هر دو ديدگاه، با افزايش شيب بستر و افزايش عدد رينولدز، جريان ناپايدارتر مي شود. مطالعات در ديدگاه زماني نشان داده كه، در اR با افزايش شيب، نرخ رشد و تعداد امدهاي كلوين-هلمهلتز افزايش مي يابد، ولي نرخ رشد و محدودهٔ حضور مد هلمبو كاهش مي يابد. ضمناً، R با افزايش شيب، روندي صعودي دارد. همچنين، در ديدگاه زماني، حضور ذرات با قطرهاي كم تأثيري برروي پايداري جريان ندارند، ولي ذرات با قطر بزرگتر از يك مقدار مشخص (مثلاً ذرات كائولن با قطر d-20um در جرياني با سرعت متوسط 5 ms)، باعث ناپايدارتر شدن جريان ميشوند. در ديدگاه مكاني نيز اثر شيب، عدد رينولدز و حضور ذرات مشابه نتايج ديدگاه زماني است. با اين تفاوت كه، در ديدگاه مكاني حضور ريزترين ذرات هم باعث افزايش نرخ رشد مي شود. بررسي پايداري پروفيلهاي سرعت و غلظت آزمايشگاهي جريان حاوي ذره نشان مي دهد جريان در 2). به ازاي همهٔ اعداد موج پايدار است. در بررسي كمي ناپايداريها در آزمايشگاه، مشخص شده است كه امواج هلمبو، در محدودهٔ 50>> 10 و 5>R > 1 و ناپايداريهاي كلوين هلمهلتز، در محدودهٔ 10>/>1 و 2.8 >R < O6 اتفاق مي افتند. آناليز طيف تواني نشان ميدهد كه توان امواجهلمبو حداقل يك مرتبهٔ بزرگي كمتر از امواج كلوين-هلمهلتز است. امواجهلمبو، تحت تأثير شرايط ورودي يا ارتفاع مانع نيستند، ولي، با افزايش ارتفاع و كاهش عدد فرودورودي، شدت امواج كلوين-هلمهلتز افزايش مي يابد. با افزايش ال توان امواج كلوين-هلمهلتز روندي كاهشي دارند. نتايج تئوري و تجربي نشان مي دهد. علاوه بر JوR، اختلاف غلظت نيز برروي ناپايداري سطح تماس تأثيرگذار است و با افزايش اختلاف غلظتتوان و نرخ رشد امواج كلوين-هلمهلتز كاهش مي يابد. سرعت فازو طول موج امواجهلمبو به ترتيب روندي افزايشي و كاهشي با نشان مي دهند.

منبع:انجام پايان نامه مهندسي مكانيك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: :: توسط:احمد دلیر موضوع:

عنوان پروژه:تحليل و شبيه سازي پراكنش امواج الكترومغناطيسي از بدن انسان در باند موج ميليمتري

چكيده: در بسياري از كاربردهاي موجود در باند امواج ميليمتري، نظير ارتباطات بي سيم درون ساختمان و سيستمهاي تصوير برداري، بدن انسان به عنوان جسمي مزاحم و يا جسم تحت بررسي حضور دارد. لحاظ نمودن حضور انسان در بسياري از كاربردها، منتهي به حل مسئله ي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از سطح بدن انسان مي شود كه اين مسئله با توجه به نسبت ابعاد بدن به طول موج امواج ميليمتري، يك مسئله ي بزرگ پراكندگي محسوب مي شود. حل عددي اين گونه مسائل نيازمند منابع كامپيوتري زياد و محاسبات طولاني است. بنابراين، ارائه ي روشي مستقل از فركانسي كه در تمام باند فركانسي مورد نظر بتواند دقت لازم براي كاربردهاي مختلف را فراهم آورد، هدف اصلي اين پايان نامه است. در اين پايان نامه از سطوح انربز (NURBS) براي مدل سازي هندسي بدن استفاده شده است. اين سطوح توانايي مدل سازي دقيق اجسام پيچيده را با حجم اطلاعات كم دارند. سطوح انربز مشكل لبه هاي تصنعي -كه در مدل سازي با سطوح مسطح ايجاد مي شوند- را نيز حل مي كند و بنابراين امكان مش بندي سطح به صورت مستقل از فركانسي را فراهم ميآورد. همچنين برنامه اي واسط (Interface) تهيه شده است تا بتوان مدلهاي نربز ساخته شده در نرم افزارهاي طراحي گرافيكي (CAGD) را به صورت يك فايل وارد برنامهاي محاسبه ي پراكندگي نمود. بدين ترتيب ميتوان مدلهاي هندسي با دقت هاي مختلف را در نرمافزارهاي طراحي گرافيكي توليد و فايل خروجي را وارد محاسبات نمود. با توجه به ابعاد مسئله، تقريبا نور فيزيكي (PO) براي فرمول بندي ميدانها استفاده شده است. اين تقريبا توانايي لحاظ كردن سطح بدن به عنوان يك سطح هادي، سطح امپدانسي و تيغهاي عايقي را دارد. سپس انتگرال - هاي نوساني حاصل از تقريبا نور فيزيكي مورد بررسي قرار گرفته و دو روش مستقل از فركانس براي حل آنها ارائه شده است. در روش اول از تقريب تابع خطاي مكمل دمدوله شده استفاده شدهاست. مزيت ها و مشكلات روش در چند مثال عددي بررسي شده است. براي رفع اين مشكلات، روش ديگري پيشنهاد شده است كه از تركيب روابط تحليلي و الگوريتم مشبندي مستطيلي مرز مثلثي (TBRM) استفاده مي نمايد. هر دو روش پيشنهاد شده توانايي كنترل مستقيم خطا با تغيير حجم محاسبات لازم را دارند و مي توانند دقت مورد نظر براي كاربردهاي مختلف را فراهم آورند. تركيب روش مدل سازي و انتگرال گيري پيشنهاد شده، منجر به تسريع قابل ملاحظه اي در حل مسئلهاي مورد نظر نسبت به روشهاي موجود مي شود.

منبع:انجام پايان نامه مهندسي برق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: :: توسط:احمد دلیر موضوع: